• Regulamin

Regulamin


Sklep umieszczony pod adresem stykpstryk.eu jest platformą prowadzoną przez:
Igmar Mariusz Kaczmarek
Nip:
6731767908
Regon:
388764047
ul. Dworcowa 11/1
64-918 Lotyń 
email: igmar.mk@gmail.com
tel 724256705§ 1

Realizacja zamówienia

1. Klientem Sklepu Internetowego www.stykpstryk.eu może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także podmiot określony w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.stykpstryk.eu Klient po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DO KOSZYKA”, a następnie wybranie w Koszyku opcji dostawy, płatności, oraz potwierdzenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia, Igmar.przesyła na podany przez Klienta adres e-mail jego potwierdzenie. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2.

4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w terminie:
 za pośrednictwem usługi Paczkomaty 24 prowadzonej przez firmę InPost (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1-2 dni robocze)

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie i dotyczy tylko dni roboczych 
a)    1-2 dni – od momentu złożenia zamówienia do godziny 17:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek Paczkomatu
b)    3-5 dni – od momentu złożenia zamówienia do godziny 17:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek  Paczkomatu

6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Igmar poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres
e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.  

7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa,Igmar może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Comdrev Spółka z o.o. będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn,Igmar ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

9. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.stykpstryk.eu Firma Igmar nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;

10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

11. Do każdego zamówienia sprzedający dołącza dowód zakupu w postaci  faktury VAT.§ 2

Ceny

1.    Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.stykpstrykeu znajdujące się przy produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Na stronie znajdują się informacje o sugerowanych kosztach dostawy;

 1.  Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego www.stykpstryk.eu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2.  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

§ 3

Modyfikacja zamówienia

1.    Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Igmar wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.
Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Igmar. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w §8.

2.    Zmiany w zamówieniach mogą być dokonywane bezpośrednio w Sklepie Internetowym www.stykpstryk.eu lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Igmar do momentu otrzymania przez Klienta drogą e-mailową informacji zmianie jego statusu na zrealizowany

§ 4

Formy płatności

1. Płatności za zakupione przedmioty można dokonać:
a) przelewem bankowym w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Paczkomatu lub firmy kurierskiej. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.stykpstryk.eu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

b) płatnością internetową on-line. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem  Paczkomatu lub firmy kurierskiej. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.stykpstryk.eu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

banner_1215x200A_bw.png

2)Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

 

§ 5 Warunki gwarancji

1.Wszystkie produkty sprzedawane przez Igmar są objęte 24-miesięczną producenta lub dystrybutora.

§ 6

Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

a)  wymiany towaru na nowy;
b) naprawy wadliwego towaru;
c) może odstąpić od umowy, o ile wada jest istotna.

2. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania 

2.  Igmar w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
3. Firma może wymagać dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów.

4. Wszystkie reklamowane towary  należy odesłać na adres Centrum Dystrybucyjnego znajdującego w Lotyniu ul. Dworcowa 11/1 64-918 Lotyń

GDZIE SKŁADAĆ REKLAMACJĘ:
Sklep stykpstryk.eu
Mariusz Kaczmarek
tel 724256705
email: reklamacje@stykpstryk.eu
Pn-Pt 
15.00-23.00
Sobota
10.00-16.00

§ 7

Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia pod warunkiem, że zamówione produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub poprzez samodzielne anulowanie zamówienia na stronie www.stykpstryk.eu
 2. Klient, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym www.stykpstryk.eu w zakresie działalności nie związanej z działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówienia każdy produkt, niezależnie od uprawnienia wskazanego w pkt 1 powyżej.
 3. Stan zwracanego produktu nie może być pogorszony, co oznacza, że Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 4. Klient zwracający towar odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów na czas transportu w zakresie uszkodzeń mechanicznych.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sklep Internetowy www.stykpstryk.eu zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy www.stypstryk.eu), w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał zwrot towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany poprzez przelew.
 6. Klient zwracający towar zobowiązany jest pokryć koszty transportu odsyłanego towaru.W miarę możliwości do zwracanego towaru Klient powinien załączyć dowód zakupu.

 

§ 8

 Internetowa Platforma ODR

  1.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 1.    Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową działąjącą od 15 lutego 2016r, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2.    Platforma ODR, to serwis internetowy ułatwiący roztrzygnięcie sporu pomiędzy konsumentem i przedsięborcą przez niezależnego mediatora drogą on-line. Ma ona służyć zapewnieniu konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.
 3.    Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.  Innymi słowy przepisy dotyczą wszystkich sprzedawców i konsumentów mających odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania ramach Unii Europejskiej.

 

§ 9

Zwrot należności Klientom

 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  1. Igmar dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

Zwrot należności nastąpi na:
a)    rachunek bankowy Klienta

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma. Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Klient złoży dodatkowe oświadczenie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Spółkę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Firmy znajdują się na pierwszej stronie niniejszego Regulaminu.
 3. Firma Igmar przetwarza dane wskazane przez Klientów podczas rejestracji, w tym uzupełnione w formularzu zamówienia, tj.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu i adres mail, a także numer rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem.
 4. Firma Igmar przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
 5. wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 6. sprzedaży produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 7. windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 8. obroną przed roszczeniami Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 9. marketingu własnych usług i produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 10. obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
 11. wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)
 12. realizacji próśb Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
 13. kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
 14. przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - zgoda).
 15. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Firmy a także biuro rachunkowe oraz kurierzy.
 16. Okres przechowywania danych wynosi:
 17. w zakresie danych znajdujących się formularzu rejestracyjnym – przez okres rejestracji Konta w serwisie;
 18. w zakresie danych znajdujących się w formularzach zamówienia oraz innych nośnikach - przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami;
 19. w zakresie danych zawartych na fakturach/paragonach przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.
 20. Firmw zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 21. Klient w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Firmy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Klient uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 22. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych Usługi nie mogą być świadczone, a tym nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.


§ 11

Newsletter

    Klient ma możliwość zapisania się na newsletter Sklepu Internetowego www.stykpstryk.eu

    Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy www.pstryczki.eu korespondencji drogą elektroniczną.

    Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.pstryczki.eu i  wejściu na stronę Newslettera .


§ 12

Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.stykpstryk.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 r.

Firma Igmar zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, co nie ma wpływu na treść praw nabytych przez Klienta.

Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez  Igmar Mariusz Kaczmarej nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.stykpstryk.eu zmienionego regulaminu.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.